voor de Pyreneese Herdershond in de variëteiten Face Rase en Poil Long

standaard FCI nr. 138 en FCI nr. 141

1. ALGEMEEN
1.1.
Dit reglement voor de Pyreneese Herdershonden Club, hierna te noemen “de vereniging” beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Pyreneese Herdershond in de variëteiten Face Rase en Poil Long, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 28 april 2014. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
1.2.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Pyreneese Herdershond, woonachtig in Nederland.
Het bestuur van de vereniging verplicht zich de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
[show_more more=”lees meer…..” less=”lees minder…..” color=”#40372b” align=”center”]1.3.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier ingebreke blijft.
1.4.
Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5.
Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6.
Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels, zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
1.7.De Fokkerij Begeleiding Commissie is een door het bestuur ingestelde commissie conform artikel 29 van de statuten. Zij zal hierna worden aangeduid als FBC.
1.8.Het doel van de FBC is het stimuleren tot- en het bevorderen en begeleiden van de fokkerij van Pyreneese Herdershonden, teneinde honden te doen fokken die voldoen aan de rasstandaard van de Pyreneese Herdershond, standaard FCI nr. 141 en FCI nr. 138 en die voldoen aan algemeen aanvaarde rasspecifieke werk- en karaktereigenschappen
1.9.Beginnende fokkers worden aangeraden vooraf contact op te nemen met de FBC voor advies en begeleiding.

2.    FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1.
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

  • Halfbroer x Halfzus
  • Harlekijn x Fauve
  • Harlekijn x Harlekijn
  • Combinatie van twee aangeboren kortstaarten of knikstaarten

2.2.
Herhaalcombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.
2.3.
Minimum leeftijd reu

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 13 maanden zijn.
2.4.
Aantal dekkingen
Een reu mag een onbeperkt aantal dekkingen voortbrengen.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

  • NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
  • NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
  • NB 3: Het is voor zowel reu als teef maximaal twee maal toegestaan de “dekking” middels KI te laten plaatsvinden mits de eerste maal de dekking en de geboorte op natuurlijke wijze  heeft plaatsgevonden.

2.5.
Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6.
Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR.
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
2.7.
Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft
2.7.1.Het vorige lid geldt met in acht neming van art. 2.4

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.
Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
3.2.
Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3.
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
3.4.
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
3.5.
Een teef mag niet worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
3.6.
Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.
3.7.
De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet meer voor de fokkerij worden gebruikt.
4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.
Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2.
Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen dienen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op heupdysplasie.
4.3.
Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
Epilepsie –  HD D en HD E zijn voor de fok uitgesloten.
HD C uitsluitend toegestaan in combinatie met HD A.

4.4.
Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer  diskwalificerende fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
5.    GEDRAGSREGELS
5.1.
Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2. Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
6. WERKGESCHIKTHEID
6.1.
Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.
7. EXTERIEURREGELS
7.1.
Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer de kwalificatie zeer goed hebben behaald op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie zeer goed op elke expositie te hebben behaald.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.
8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1
.
Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2.
Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1.
Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2.Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3.In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.
10. INWERKINGTREDING
10.1.
Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op 10 december 2014, nadat  het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Pyreneese Herdershonden Club op 28 april 2014
[/show_more]